/ Msza Święta / Godzina Miłosierdzia / Koronka do MB / Obietnica Jezusa / św. Jan Paweł II / św. Faustyna / Akt oddania się BM / O nas /

PSALMY O MIŁOSIERDZIU
PSALM 89

Misericordias Domini in aeternum cantabo

Twe miłosierdzie, Twoje prawdę, wieczny Panie, Wysławiać mój rym będzie, póki świata stanie. A pierwej świat (rzecz pewna) wniwecz się obróci, Niżli się Pańskie Twoje słowo nazad wróci. Które to było: "Słudze Dawidowi swemu Obiecuję, a on niech ufa słowu memu: Póki morza i ziemie, póki nieba zstawać, Plemię nie ma i jego stolica ustawać." O Panie, cuda Twoje wyznawają chory Anielskie, prawdę Twoje sławią ludzkie zbory. Kto na ziemi porówna z Tobą, kto na niebie? Wszytki rzesze niebieskie lękają się Ciebie; Wszyscy mocarze ziemscy Tobie biją czołem, A jasność prawdy Twojej obeszła Cię kołem. Ty pychę morską krócisz, Ty nieujeżdżone Wały jego hamujesz pod niebo wzniesione, Tyś hardego tyrana plagą swą uskromił I wojska nieprzyjaciół swych wszytkich rozgromił. Twe jest niebo. Twa ziemia, wszytko musi Tobie Przypisać, cokolwiek świat wielki zamknął w sobie. Południe i północy, wschód słońca różany I zachód Twym dowcipem stoi zbudowany. Można jest ręka Twoja, wysoka prawica, Na sądzie a na prawie Twoja tkwi stolica. Litość a prawda boku Twego przestrzegają. Szczęśliwi ludzie, którzy głos Pańskich trąb znają; Ci ducha Twego, Panie, światłem rozświeceni W żadny błąd nie mogą być nigdy zawiedzieni; Ci z uznania prawdy Twej będą się kochali I twą łaską sławy swej będą nadstawiali. Tyś nasza moc, od Ciebie posiłek mieć mamy. Pańska tarcz i król Jego, którym się wspieramy. Tyś w widzeniu powiedział prorokowi swemu: "Naznaczyłem ja króla już ludowi memu. Dawid, sługa mój wierny, ten jest powołany Na ten urząd tak zacny, ten jest pomazany; Temu ja serca będę i siły dodawał, W każdej potrzebie jego z nim będę przestawał. Nigdy go nieprzyjaciel jego nie pożyje. Lub nań fortelem pójdzie, lub nań wojska zbije. Ja sam nieprzyjacioły jego chcę wojować I przeciwniki jego do gruntu zepsować. Prawda i litość moja z nim zawżdy, a z strony Imienia będzie mego wielce podwysszony. Rękę jego położę na morzu szerokim, Drugą na Eufratowym strumieniu głębokim. W potrzebach swoich do mnie zawżdy się uciecze: "Tyś mój ojciec, Tyś mój Bóg i obrońca!" - rzecze. A ja go pierworodnym u siebie położę I wszytkim świata tego tyranom przełożę. W lasce mojej na wieki nie uzna odmiany, W przymierzu poszlubionym będzie zachowany. Potomek w domu jego nigdy nie zaginie Ani stolica, póki dzień torem swym płynie. A gdzie by dzieci jego Zakon mój wzgardziły Ani posłuszne memu rozkazaniu były, Onić kaźni nie ujdą za swe wszeteczności I odniosą zapłatę godną swoich złości. Ale jemu zachowam miłosierdzie swoje A nie będą omylne nigdy słowa moje. Nie zgwałcę ja przymierza swego; glos, podany Z ust moich, w odmienności nie będzie uznany." Raz-em ja Dawidowi na stateczność swoje, Słudze wiernemu, przysiągł i przy tymże stoję: Nie ma ustać potomstwo w domu jego sławnym Ani zacny tron jego, póki szlakiem dawnym Prędkie słońce poleci i nieuchodzony Krąg miesięczny, a iściec na niebie niepłony." Teraześ się obruszył. Panie, przeciw jemu, Jawną niełaskę słudze okazujesz swemu: Wywróciłeś przymierze, zepchnąłeś koronę Z głowy jego, odjąłeś wszelaką obronę. Mury, parkany leżą, zewsząd go targają, Zewsząd szczypią, a żałość śmiechem podniecają. Nieprzyjacioły jego nadeń-eś wystawił I ludzi zazdrościwe radości nabawił. Przytępiłeś miecz jego, a w swojej potrzebie Nie miał obrońcę ani pomocnika z Ciebie. Ozdoba wszytka jego i świetność zaćmiona, A stolica nogami wzgórę wywrócona. Ukróciłeś lat jego kwitnącej młodości, Oczu podnieść nie może, pełen zelżywości. Będzie wżdam koniec kiedy tej niełasce? Stanie Wżdam Twój srogi gniew kiedy, nieśmiertelny Panie? Wspomni sobie, jako kres ciasny mego wieka: Izalibyś Ty próżno stworzyć miał człowieka, Żęby i ten lichy czas w troskach miał położyć? Bo kto śmierci mógł zniknąć albo z martwych ożyć? Gdzie teraz ono Twoje miłosierdzie dawne? Gdzie, Panie, zwykła dobroć i przymierze sławne Z Dawidem uczynione? Nakłoń oczu swoich Pańskich, a urąganiu sług się przypatrz Twoich. Pełne łono mam sznupek, pełne obelżenia Słuchając rozmaitych narodów hańbienia, Którym nieprzyjaciele naszy nas zelżyli Ani pomazańcowi Twemu przepuścili. Bądź na wieki pochwalon, wiekuisty Panie, A co jest wola Pańska Twoja, niech się stanie!

PSALM 51

Miserere mei, Deus, secundum

Boże w miłosierdziu swoim nieprzebrany, U Twych nóg upadam ja, człowiek stroskany; Smiłuj się nade mną, zetrzy moje złości, Omy j mię, oczyść mię z moich wszeteczności! Znam swój grzech do siebie, a widzę go prawie, I Tobie nie tajny; ale Ty łaskawie Racz się ze mną obejć, abyś w słowiech swoich Zawżdy praw nalezion i czyst w sądziech Twoich. Mnie-ć jeszcze złość w matce przeklęta zastała, Mnie-ć grzech jeszcze w mleku matka podawała. O Panie, Ty szczerość serdeczną miłujesz I skarb swej mądrości takim okazujesz. Pokrop' mię hysopem, a oczyścion będę, Omyj mię, a śnieżnej jasności nabędę; Zeszli mi poselstwo wesołe, a kości Twym gniewem strapione użyją radości. Odwróć od mych grzechów surową twarz swoje Ani chciej pamiętać na nieprawość moje; Stwórz we mnie, mój Panie, serce bogobojne, A w oziębłych piersiach myśli wskrześ przystojne! Nie odmiatajże mię od swej obliczności, A nie bierz ode mnie ducha swej mądrości; Przywróć mi dobrą myśl, prze mój grzech odjętą, A podbij pod rozum złą żądzą przeklętą! A ja, w swym upadku przez Cię podźwigniony, Będę złym na przykład jawnie wystawiony, Aby w miłosierdziu Twoim nie wątpili, Ale się do Ciebie raczej nawrócili. Wybaw' mię z przeklęctwa mej niepobożności, Aby mógł mój język sławić Twe litości, Otwórz, wieczny Boże, nieme usta moje, A ja opowiadać będę chwały Twoje. Byś ofiar pożądał, paliłbych ofiary, Ale wiem, że mało dbasz o takie dary; Ofiara przyjemna Bogu - duch strapiony, Serce uniżone, umysł ukorzony. Bądź łaskaw na miasto swoje, wieczny Panie. Że tym rychlej w pięknych swoich murzech stanie: Tam przyjmiesz ofiarę cnoty, tam kładzione Na Twój ołtarz będą cielce poświęcone.

Pieśń pochwalna Dawida.

Alef Chcę Cię wywyższać, Boże mój, Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Bet 2 Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Gimel 3 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Dalet 4 Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny. He 5 Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda. Waw 6 I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość. Zain 7 Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. Chet 8 Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Tet 9 Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Jod 10 Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje i święci Twoi niech Cię błogosławią! Kaf 11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa i niech głoszą Twoją potęgę, Lamed 12 aby oznajmić synom ludzkim Twoją potęgę i wspaniałość chwały Twego królestwa. Mem 13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, Twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. (Nun) i we wszystkich swoich dziełach święty. Samek 14 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Ain 15 Oczy wszystkich oczekują Ciebie, Ty zaś dajesz im pokarm we właściwym czasie. Pe 16 Ty otwierasz swą rękę i wszystko, co żyje, nasycasz do woli. Sade 17 Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Kof 18 Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Resz 19 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Szin 20 Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wytępi wszystkich występnych. Taw 21 Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię

PSALM 136

Confitemini Domino, quoniam bonus

Chwalcie Pana z dobroci Jego nieprzebranej, Chwalcie z litości wiekom żadnym niepoddanej t Chwalcie Boga, który jest Bóg nad insze bogi, Bo jego miłosierdzia nie zaginą drogi. Chwalcie Pana, który jest Pan nad insze pany, Bo On w swym miłosierdziu nigdy nieprzebrany; Który sam cuda czyni przeciw ludzkiej wierze, Bo żaden wiek litości Jego nie przebierze; Który misterstwem wielkim piękne niebo sprawił, Bo swemu miłosierdziu kresu nie postawił; Który wynurzył ziemię z morzkich głębokości, Bo końca nigdy Pańskiej nie będzie litości; Który zażegł na niebie światła niezgaszone, Bo Pańskie dobrodziejstwo nie jest okrążone; Słońce, aby białemu dniowi panowało, Bo Jego miłosierdzie wiecznie będzie trwało. Miesiąc i złote gwiazdy, aby noc rządziły, Bo łaski Jego żadne nie zwyciężą siły; Który Egipt pokarał na pierworodzonych, Bo Jego miłosierdzie jest lat nieskończonych; Który lud swój z ich wyrwał okrutnej paszczeki, Bo Jego nieprzebrana łaska trwa na wieki; Wyrwał niezwyciężoną możną ręką swoją, Bo Pańskie dobrodziejstwa na czas wieczny stoją; Który w pół prawie Morze rozdzielił Czerwone, Bo Jego miłosierdzie jest niedokończone, I przeprowadził przez nie lud swój suchą nogą, Bo wiecznej łaski Pańskiej lata nie przemogą; A Faraona zalał z wojskiem niezliczonym, Bo litość Jego zrówna z wiekiem nieskończonym; Który lud swój wielkimi przewiódł pustyniami, Bo Jego miłosierdzie wiecznie będzie z nami; Który tyrany pobił i króle waleczne, Bo Jego dobrodziejstwa są i będą wieczne; Króla amorejskiego, mężnego Seona, Bo Jego wieczna łaska nie jest zamierzona; I króla bogatego bazańskiego, Oga, Bo końca miłosierdzia nie najdzie u Boga; I dal nowym przychodniom ich bogate kraje, Bo Jego dobrodziejstwo nigdy nie ustaje; Dał je Izraelowi, słudze je dał swemu, Bo Jego litość równa wieku jest wiecznemu; Nie raczył nas przepomnieć w nasze doległości, Bo końca Jego świętej nie będzie litości; Odjął nas rękom srogim i mocy pogańskiej, Bo nie masz miary, nie masz końca łasce Pańskiej; Który ciału wszelkiemu jego żywność daje, Bo Jego szczodrobliwość nigdy nie ustaje. Chwalcie Pana, który krąg niebieski sprawuje, Bo Jego dobrodziejstwo wieku nie uczuje. Chwalcie Pana, który jest Pan nad insze pany, Bo On w swym miłosierdziu nigdy nieprzebrany.

Jan Kochanowski.

----------------------

------------------------------
Galeria foto

Wybór najważniejszych modlitw

ID Polecamy cudowne modlitwy dla każdego -
10 Wybór najważniejeszych modlitw do Bożego Miłosierdzia ...> +
14 Wybór modlitw świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw w Godzinie Miłosierdzia ...> +
5 Zbiór najważniejszych modlitw do Matki Bożej ...> +
7 Zbiór najważniejszych modlitw za naszych bliskich zmarłych ...> +


---> Wypełnij T E S T o kulcie Bożego Miłosierdzia i św. Faustynie <---

Matka Miłosierdzia
Czy wiesz, że ...
Matka Boża objawiała się także św. Siostrze Faustynie Kowalskiej kilkakrotnie
Święta Faustyna
Czy wiesz, że ...
Sanktuarium urodzin i chrztu św. Faustyny znajduje się w Świnicach Warckich
Różne
Czy wiesz, że ...
Kanonizacja błogosławionej Siostry Faustyny odbyła się 30.04.2000 przez Jana Pawła II
Ciekawe miejsca
Czy wiesz, że ...
Po raz pierwszy Siostra Faustyna zaczęła pisać Dzienniczek 28.07.1934
Sklep zakupy online dewocjonalia
Kazania i rozważania na temat Miłosierdzia Bożego
Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym...>
"Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim" - tymi słowami Pan Jezus wyznaczył św. Siostrze Faustynie Kowalskiej szlak ziemskiego ...>
Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg (por. Ef 2, 4) jest Tym, którego objawił nam Jezus Chrystus jako Ojca. Objawił nam Go zaś i ukazał w sobie Jego Synu. Pamiętna..>
/ Łk 15,11-32 / Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek ...>


✍ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FACEBOOK:


Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy na zakupy online do naszego sklepu internetowego z dewocjonaliami

 Obraz Jezusa Miłosiernego       Dzienniczek św Faustyny        Biografia Św. Siostry Faustyny       Ikona Miłosierdzia Bożego       Ikona Matki Bożej Miłosierdzia        Książka Skandal Miłosierdzia        10-różańca        Modlitewnik BM

/ Cudowny obraz Pana Jezusa / Dzienniczek / Matka Miłosierdzia / Modlitwa za pokój / Adoracja NS / Kalendarium święta BM / Przebaczenie /
© Copyright - www.MilosierdzieBoze.pl  A.D. 2003-   / Polityka prywatności i cookies  / Współpraca z nami  / Dar serca  
/Tłumacz naszą stronę/